АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР  No. ________________

 

м. Хуст                                                                                  «____»_______________ 2013 р.   

 

Агентство Нерухомості „БАЛАНС” (Приватного підприємства „Баланс, іменоване надалі «Принципал», в особі  директора Зорівчака Івана Федоровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку,

і гр. ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________паспорт серії _______________ №  __________________виданий «______»______________________ роки ____________________________________,       що проживає  по адресу:___________________________________________________________,   іменований  надалі «Агент», з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене, далі по тексту Договір: 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.      Основні поняття, які використовуються  в цьому Договорі:

1.1.1.   Компанія „Баланс”– Приватне підприємство,  що володіє правом власності на об'єкти інтелектуальної власності і прирівняні до них засоби індивідуалізації товарів і послуг.

1.1.2.   Засоби індивідуалізації - товарні знаки, товарні марки, товарні імена, пізнавальні емблеми, знаки, що включають, у тому числі, товарні знаки __________________________ і інші засоби індивідуалізації, які будуть прийняті компанією  для використання в Регіоні в цілях ідентифікації пропонованих широкою аудиторії споживачів послуг і продуктів.

1.1.3.   Клієнти Принципала – фізичні і юридичні особи, що укладають  з Принципалом договори, пов'язаних з  відчуженням і придбанням нерухомого майна, договори на юридичний супровід операцій з нерухомістю і інші договори для представлення їх інтересів у сфері операцій з нерухомістю. 

1.1.4.   Комісійні – винагорода, що сплачується клієнтами Принципалу по договорах у сфері надання послуг на ринку нерухомості.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.      За даною угодою Принципал доручає, а Агент бере на себе зобов'язання здійснювати від імені і за рахунок Принципала наступні дії:

2.1.1.   укладати і виконувати договори надання послуг, пов'язаних з  відчуженням і придбанням нерухомого майна із замовниками Принципала;

2.1.2.   укладати і виконувати договори надання послуг на юридичний супровід операцій з нерухомістю замовників Принципала;

2.1.3.   виконувати будь-які інші дії, необхідні для виконання обов'язків за даною угодою.  2.2.       Агент зобов'язаний виконувати дане йому доручення відповідно до вказівок Принципала. Вказівки Принципала мають бути правомірними, здійсненними і конкретними. 

2.3.      Права і обов'язки по операціях, наданих Агентом, виникають безпосередньо в Принципала. 

2.4. Необхідною умовою для початку роботи Агента є проходження первинного курсу навчання і здобуття Сертифікату Агента, або ж випробувальний термін строком 3(три) місяці.

 

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АГЕНТА 

3.1.      Агент зобов'язаний:

3.1.1. повідомляти Принципалу  на його вимогу всі відомості про хід виконання Договору, у тому числі про укладені договори з клієнтами Принципала;

3.1.2. передавати Принципалу без зволікання все отримане по операціях, здійснених у виконання агентського договору  (інформацію, матеріали, документи, комісійні  і так далі);

3.1.3. нести відповідальність за збереження документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, переданих йому Принципалом для виконання Договору;

3.1.4. не розголошувати інформацію, складову комерційної таємниці, які йому стануть відомі протягом роботи в Агентстві нерухомості „БАЛАНС”, а також протягом 3 років після закінчення терміну дії цього Договору;

3.1.5. не використовувати знання комерційної таємниці і системи роботи АН «Баланс» для заняття будь-якої іншої діяльності, яка як конкуруюча, може завдати збитку Агентству; 3.1.6. після виконання Договору  або при припиненні Договору до його закінчення, без зволікання повернути Принципалу доручення, термін дії якої не закінчився, і представити звіт з додатком  повернутих  документів;

3.1.7. надавати Замовникам Принципала послуги з операцій з нерухомістю  відповідно до стандартів якості послуг, що надаються, встановлених компанією АН «Баланс», а також відповідно до умов укладених з ними договорів, умов цього Договору,   з правилами направляючої політики і прямими вказівками які прийняті Принципалом;

3.1.8. звітувати перед Принципалом по всіх операціях, здійснених через виконання договорів надання послуг з операцій з нерухомістю, навіть якщо виконання операції почалося до підписання цього Договору;  

3.1.9. навчатися по всіх програмах і інструктажах, які влаштовуватимуться Принципалом, у тому числі  брати участь в курсах підвищення кваліфікації Агента;

3.1.10. брати участь в обов'язкових  зустрічах, що влаштовуються  Принципалом у визначений Принципалом  певний день і час;

3.1.11. дотримувати правила внутрішнього розпорядку та дисципліни Агента, затверджені  Принципалом;

3.1.12. виплачувати Принципалу обов'язкові платежі, встановлені цим Договором, з врахуванням вибраної схеми поділу комісійних (Додаток № 1);

3.1.13. при припиненні дії цього Договору повернути Принципалу всі договори, повязані  з клієнтами Принципала, всю інформацію, пов'язану з об'єктами нерухомості (включаючи потенційних покупців, деталі переговорів і так далі), будь-які матеріали, у тому числі  фірмові бланки і друкарські матеріали, що несуть хоч би один із Засобів Індивідуалізації або що містять будь-які правила роботи і дій, директиви, стандарти, інструкції, циркуляри і інші документи,  що знаходяться у розпорядженні  Агента і які були отримані ним в процесі виконання цього Договору, а також посвідчення співробітника компанії ; 

3.2. Агент не має права протягом терміну дії цього Договору  діяти як ріелтор самостійно або в співпраці з компанією, мережею, фірмою, що спеціалізуються на операціях з нерухомістю, окрім Принципала.  

3.3. Агент має право: 

3.3.1. використовувати Засоби Індивідуалізації лише в рамках  виконання повноважень, наданих йому цим Договором, за умови  дотримання стандартів і правил користування; 3.3.2. укладати субагентські договори з іншими особами в цілях виконання цього Договору. 

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Принципал зобов'язаний:

4.1.1. при необхідності  видати Агентові доручення на здійснення дій, передбачених цим Договором;

4.1.2. без зволікання прийняти звіт Агента, всі надані ним документи і все виконане ним відповідно до Договору;

 4.1.3. забезпечити Агента документами, матеріалами і іншими засобами, необхідними для виконання Договору;

4.1.4. сплатити Агентові обумовлену цим договором винагороду.

4.1.5. надати Агентові можливість використання офісного приміщення, офісних меблів, офісної техніки, канцелярського приладдя, бланків   і інших  матеріалів для виконання зобов'язань  за даною угодою;

4.1.6. надати Агентові доступ до Баз даних нерухомості, що знаходяться у розпорядженні Принципала;

4.1.7. дотримувати конфіденційність інформації, отриманої від Агента. 

 

5. ПОРЯДОК   ВИКОНАННЯ   ДОГОВОРУ 

5.1. Агент надає посередницькі послуги з операцій з нерухомістю  відповідно до Кодексу Етики АН «Баланс»_(у нас кодекс етики).

 5.2. У випадку якщо Агент має контакт з потенційним клієнтом, що володіє нерухомістю, і Агент вирішив не надавати такому клієнтові послуг з операцій з нерухомістю,  він може передати інформацію про потенційного клієнта  Принципалу.

5.3 Відповідно до правил, встановлених компанією, в разі здійснення операції з таким клієнтом протягом 1 (одного) року після передачі контакту, Принципал зобов'язався  виплатити Агентові винагороду в розмірі 10 % за умови, що передача контакту супроводжувала передачею всією відомою про клієнта і нерухомість інформації, і наданням контактній інформації із зацікавленими особами і необхідних рекомендацій.

 5.4. В разі здійснення Агентом операції з нерухомістю  при співпраці з іншим агентом (ріелтором) компанії АН «Баланс», сума отриманих  комісійних відповідно до правил роботи ділиться між агентом (ріелтором), що уклав  договір надання послуг з клієнтом – продавцем, і агентом (ріелтором),  що уклав договір надання послуг з клієнтом – покупцем.   

 

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 6.1. Винагорода Агента, що сплачується Принципалом, розраховується відповідно до однієї з  вибраних схем, вказаних в Додатку № 1,  при цьому Агент зобов'язаний самостійно нести витрати,  відповідні вибраній схемі. 

6.3. Винагорода виплачується Агентові протягом 15 робочих днів після здобуття Принципалом комісійних від  Клієнтів. 

             

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. В разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за даною угодою сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7.2. В разі втрати або ненадання Принципалу Агентом майна Принципала, що знаходиться у нього, або призначених для передачі йому грошових коштів Агент несе відповідальність у розмірі дійсного збитку (вартості втраченого або непереданого майна і(або) суми грошових коштів).

7.3. В разі прострочення надання Агентові винагороди, що належить йому, Принципал зобов'язаний сплатити Агентові пені в розмірі _0,5_% від суми боргу за кожен день прострочення.

7.4. В разі порушення Агентом правил використання Засобів Індивідуалізації він несе відповідальність відповідно до законодавства про товарні знаки і знаки обслуговування.   

 

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даною угодою, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору в результаті обставин надзвичайного характеру (землетруси, повені, пожежі  і інші стихійні лиха, а також страйки, військові дії, зміни в законодавстві  і так далі), які сторони не могли передбачати або запобігти. 

8.2. При настанні обставин, вказаних в п. 8.1 цього договору кожна сторона повинна без зволікання сповістити про них письмово іншу сторону. Сповіщення повинне містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, що дають оцінку їх впливу на можливість виконання стороною своїх зобов'язань за даним договором.

8.3. У випадках настання обставин, передбачених в п. 8.1 цього договору, термін виконання стороною зобов'язань за даною угодою відтерміновується пропорційно часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки. 

 

9. ПІДСТАВИ І НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Підстави припинення Договору:

9.1.1. відмова однієї із сторін від  виконання Договору у будь-який час і без пояснення  причин,  за умови повідомлення іншої сторони,  не менше чим за 30  (тридцять) днів.   9.1.2. за ініціативою Принципала  в разі  порушення Агентом зобов'язань, передбачених  цим Договором, порушення Професійної Етики, правил внутрішнього розпорядку офісу. В цьому випадку Договір підлягає розірванню з тієї миті, як Принципалу стало  відомо про порушення;

9.1.3. інших підстав, які  передбачені Цивільним Кодексом __________

9.2. В разі відмови від цього договору Принципал зобов'язаний негайно після напряму повідомлення Агентові розпорядитися своїм майном, що знаходиться у веденні Агента. 9.3. В разі відмови Агента від виконання Договору  він зобов'язаний прийняти заходи, необхідні для забезпечення збереження майна Принципала.

9.4. Негайно після припинення Договору Агент зобов'язаний виконати дії, передбачені п.п. 3.1.6. і 3.1.13. цього Договору. 

 

 10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

 10.1. Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути в ході виконання цього договору, вирішуватимуться сторонами шляхом переговорів.

10.2. В разі недосягнення згоди між сторонами по питаннях, які випливають з цього Договору, всі спори вирішуватимуться в судовому порядку  в Хустському райсуді, або ж господарському суді.

 

11.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством  України.

11.2. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони здійснені у письмовій формі і підписані належно уповноваженими на те представниками сторін.

11.3. Всі повідомлення  в рамках цього договору повинні спрямовууватися сторонами один одному у письмовій формі.

11.4. Цей договір вступає в з моменту його підписання сторонами і діє до «__»_________ 201 __ р. Термін дії договору може бути продовжений за письмовою угодою сторін.

11.5. Цей договір складений в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із сторін. 

 

АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

 

Принципал :

Агент:

ПП «Баланс», Код 22080422

м.Хуст, вул..Чехова, 7

 

 

 

 

Додаток № 1

До Агентського договору № __ від _____________

 

  Схеми розрахунку винагороди Агента 

1. Винагорода Агента, що сплачується Принципалом відповідно до п.6.2 Договори, розраховується по одній з  наступних  схем:

1.1. Схема № 1:   30% комісійних (рекомендується для починаючих Агентів):   Агент отримує винагороду у розмірі 30 % від комісійних, у розпорядженні Принципала залишається 70 % від комісійних.   Всі витрати, пов'язані з діяльністю  офісу, Принципал несе самостійно. 

1.2. Схема № 2:  50% комісійних (рекомендується при здійсненні Агентом не менше 12 операцій протягом року): Агент отримує винагороду у розмірі 50 % від комісійних, у розпорядженні Принципала залишається 50 % від комісійних.   Агент самостійно несе витрати, пов'язані з виконання договорів з Клієнтами Принципала, з якими Агент уклав договори надання послуг  (іменовані далі – «витрати  на поточну діяльність»), у тому числі оплата:

1.2.1. поліграфічних послуг з виготовлення візитних карток Агента, бланків офіційних документів, листівок з інформацією про нерухомість і т.п.;

1.2.2. розміщень реклами  в ЗМІ;

1.2.3. витрат, рішення про оплату яких було прийняте спільно агентами офісу;

1.2.4. інших витрат, що виникають у зв'язку з виконання договорів з Клієнтами Принципала.

1.3. Схема № 3:   70% комісійних (рекомендується при здійсненні Агентом не менше 20 операцій протягом  року)    отримує Агент, у розпорядженні Принципала залишається 30 % від комісійних. 

1.3.1. Агент самостійно несе витрати на поточну діяльність, вказані в п.1.2. цього Додатка, а також постійні витрати на утримання  офісу в об'ємі, визначеному сторонами в додаткових угодах.  

1.3.2. При укладенні Договору Агент може вибрати найбільш прийнятну йому схему оплати.

1.3.3. Агент має право переходити  від однієї схеми до іншої (як у бік збільшення відсотків, так і  у бік їх зменшення) не частіше, ніж один раз в рік.

1.3.4. В разі переходу від схеми 50 % до схеми 70 %, Агент стане оплачувати постійні витрати на  утримання,   починаючи з дати здійснення останньої операції. . 

 

Вибрана агентом схема           _______________________________________________

Постійні витрати на утримання  офісу  _____________________________________

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

Принципал:

Агент

___________________________

___________________________

М.П.

 

 

 

____/__________/2013_ г.  було вирішено змінити схему роботи:

 

Вибрана агентом схема           _______________________________________________

Постійні витрати на утримання  офісу  _____________________________________

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

Принципал:

Агент

___________________________

___________________________

М.П.